prev
2020
next
Wednesday, November 4th
6:30 pm
Knitting 101: Knitting 101
Tuesday, November 10th
6:30 pm
Crochet Star Ornament & Face Scrubbie Drop In!
Wednesday, November 11th
6:30 pm
Knitting 101: Knitting 101
Saturday, November 14th
11:00 am
Drop in Knitted and Felted Coasters
Wednesday, November 18th
6:30 pm
Felted Cat Cocoon
Tuesday, November 24th
6:30 pm
ZOOM Fiddlehead Mittens
6:30 pm
Fiddlehead Mittens
Saturday, November 28th
12:00 pm
Zoom-Snowman: ZOOM - Felted Snowman
12:00 pm
Felted Snowman